MI1846 - Didàctica General

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Des de l'assignatura es fomenta l'ús de diverses estratègies metodològiques actives i participatives amb la finalitat de propiciar una educació de qualitat. Sobre la base de l'Agenda 2030, es fomenta: 1) una educació universal, 2) l'aprenentatge al llarg de la vida, 3) una educació inclusiva i equitativa, 4) un aprenentatge eficaç i 5) el desenvolupament d'una ciutadania global per part de l'alumnat. Per a això, les principals estratègies metodològiques que s'utilitzen són les següents:

 

- Aprenentatge cooperatiu. Al llarg de les sessions es duu a terme el programa CA/AC (“Cooperar per a Aprendre / Aprendre a Cooperar”) per a ensenyar a aprendre en equip (Pujolàs i Llac, 2011). Es treballen diferents dinàmiques i estructures cooperatives pertanyents als tres àmbits d'intervenció: a) cohesió de grup, b) treball en equip com a recurs per a ensenyar i c) treball en equip com a contingut a ensenyar.

 

-Aprenentatge-servei. El ApS té com a principal objectiu el de vincular els sabers acadèmics i el compromís social fomentant un rol actiu i participatiu de l'alumnat en la detecció de necessitats, disseny, implementació i avaluació d'accions destinades a millorar o transformar les realitats socials d'un determinat context (Batlle, 2020). A través del ApS, l'alumnat treballa de manera transversal els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

-Aprenentatge dialògic. Amb el propòsit d'abordar el contingut de l'assignatura es realitzen algunes tertúlies pedagògiques dialògiques (TPD). Aquesta estratègia és també coneguda com a “seminaris amb el llibre a la mà”, a través d'un diàleg igualitari es propicien espais de construcció col·lectiva del coneixement (Sanahuja et al., 2017).

 

-Estratègies de regulació i autoregulació de l'aprenentatge. Al llarg de l'assignatura s'ofereix a l'alumnat una sèrie d'estratègies de regulació i autoregulació de l'aprenentatge amb la finalitat que aquests siguin persones més autònomes.