MI1846 - Didàctica General

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació


L'avaluació es realitzarà al llarg del curs sobre la base de l'examen, la participació en classe i els treballs derivats de les pràctiques, seminaris, etc.


La qualificació mínima per a superar l’assignatura serà de 5 sobre 10, en cadascun dels apartats. En el cas que l'estudiantat no presente algun dels treballs o només es presente a l'examen, la qualificació serà suspens, és a dir, ha de realitzar totes les proves que es demanen en l'avaluació. 


Es considera “no presentat” si l'alumnat no es presenta el dia de l'examen i no presenta els treballs proposats en el termini estipulat.


Totes les proves són recuperables en segona convocatòria. Per tant, per a superar l'assignatura en la segona convocatòria, caldrà haver lliurat els treballs obligatoris i haver aprovat l'examen final. Les qualificacions dels treballs aprovats es guardaran de la primera a la segona convocatòria.


El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació.