MI1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD12 - Conèixer i dominar la comprensió i l'expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).

DDUJI03 - Conèixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, en especial de les variants valencianes.

OP40 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, texts (orals i escrits) de caràcter narratiu, descriptiu, expositiu i argumentatiu en llengua catalana.

OP41 - Llegir en veu alta amb genuïnitat fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell C1).

OP42 - Reconèixer les característiques dels llenguatges específics en llengua catalana.

OP42 - Reconèixer, identificar i analitzar texts contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell C1).

OP44 - Usar mètodes de revisió de texts, en especial amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell B2).

Resultats d'aprenentatge

R34.9 - Participar en debats i discussions de manera coherent, ordenada i respectuosa (nivell C1.1).

R34.8 - Captar les ironies, els sentits dobles i la informació implícita de texts i discursos (nivell C1.1).

R34.7 - Redactar amb correcció i adequació texts coherents i cohesionats de qualsevol classe, en especial els de l'àmbit acadèmic.

R34.6 - Llegir en veu alta texts de qualsevol classe, en especial els de l'àmbit acadèmic, amb correcció, genuïnitat fonètica i expressivitat (nivell C1.1).

R34.5 - Usar els diccionaris i les eines d'Internet amb atenció i criteri per a evitar faltes orals i escrites (nivell C1.1).

R34.4 - Evocar patrons i models de prosa ben construïda per a produir discursos i texts més bons, més eficients i més bells.

R34.3 - Detectar els defectes (ortogràfics, flexius, lèxics, sintàctics, retòrics, fal·làcies) dels texts i discursos mal construïts en tots els àmbits d'ús, inclosos els mitjans de comunicació (nivell C1.1).

R34.2 - Improvisar discursos sobre temes generals sense necessitat de preparació o sobre temes específics amb preparació (nivell C1.1).

R34.1 - Flexionar correctament noms, adjectius i verbs, oralment i per escrit (nivell C1.1).