MI1832 - Desenvolupament Professional del Docent

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

El temari arreplega els principals continguts de l'assignatura, que es desenvoluparan a través d'activitats, individuals i en grup, en les quals s'integraran coneixements, habilitats i actituds. En cap cas ha d'entendre's que el present temari representa una seqüència de continguts cronològicament ordenada. Els continguts que es desenvoluparan són els següents:

1. Identitat i funció docent. 

1.1. Tipologies docents i competències professionals.

1.2. Marcs i models per a la docència en el món actual.

2. El portafolis com a eina de formació continuada al llarg de la vida.

2.1. La reflexió docent com a estratègia de millora continuada.

2.2. El portafolis digital docent.

3. Desenvolupament professional i formació permanent. 

3.1. Els entorns personals d’aprenentatge.

3.2. Opcions formatives després de la formació inicial de mestre/a.

4. Institucions de desenvolupament professional docent.

4.1. Entitats i associacions de mestres.

4.2. Xarxes professionals presencials i en línia.