MI1832 - Desenvolupament Professional del Docent

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Al llarg de l’assignatura s’empren metodologies docents variades. En aquest sentit es combinen tant les classes presencials de caire més teòric amb les activitats més pràctiques a l’aula. Com a nucli fonamental de l’assignatura, l’estudiantat ha de realitzar i presentar un projecte de desenvolupament professional docent que s’estructura a partir dels continguts i temari que es despleguen al llarg de l’assignatura. De manera complementaria a aquesta tasca principal, es realitzaran tant a l’aula com a l’aula virtual activitats i tallers més dinàmics que també estaran subjectes a avaluació.

Cal remarcar que l’estudiantat que no assistisca a classe ha de realitzar totes les activitats dins del termini estipulat en el calendari de l'assignatura al principi de curs i que es publicarà en l'aula virtual, així com l'examen final.