MI1832 - Desenvolupament Professional del Docent

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

El professorat podrà descomptar punts si es troben faltes d'ortografia en les activitats d'avaluació (0,1 per falta). 


Activitats:
  • Elaboració i exposició de treballs (Projecte de desenvolupament professional docent): 50% (nota mínima: 5).
  • Examen escrit (Reflexió teòrica): 50% (nota mínima: 5).
Es considerarà no presentat si l’estudiantat no realitza l’examen escrit. Les activitats seran recuperables únicament en 2a convocatòria.