MI1832 - Desenvolupament Professional del Docent

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB19 - Comprendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l’exercici de la funció docent.

FB20 - Valorar la importància de l’estabilitat i la regularitat en l’entorn escolar, els horaris i els estats d’ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.

FB21 - Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l’atenció a cada estudiant, així com en la planificació de les seqüències d’aprenentatge i en l’organització de les situacions de treball en l’aula i en l’espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.

FB22 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre, seguretat, tranquil·litat i afecte.

Resultats d'aprenentatge

R32.6 - Treballar en equip amb els companys i companyes, transmetre afecte i tranquil·litat i conèixer la importància que aquestes actituds suposen en l'activitat professional com a mestre o mestra

R32.5 - Diferenciar les necessitats i peculiaritats del període de 0 a 3 anys i el de 3 a 6 anys.

R32.4 - Organitzar les situacions de treball de l'aula d'infantil.

R32.3 - Explicar i reflexionar sobre els factors personals del mestre o mestra que poden contribuir al progrés de l’estudiantat.

R32.2 - Saber adaptar-se i ser flexible davant les situacions canviants de l'aula.

R32.1 - Reflexionar sobre la importància de contribuir a la cultura de la pau des de l'educació i des de la tasca de mestre o mestra.