MI1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En el procediment d'aprenentatge, al llarg del curs, s'utilitzaran diferents mètodes didàctics en funció dels objectius a assolir.

En la part teòrica:

·     Aprenentatge per projectes.

·     Seminaris. 

.     Treball al Laboratori docent.

I en la part pràctica:

.     Resolució d'exercicis i problemes.

·     Activitats en museus i espais patrimonials.

.     Eixides pràctiques de camp.