MI1822 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

BLOC: FONAMENTS MUSICALS


1.Llenguatge i expressió musical.

 1. Definicions, la música com a art, ciència i llenguatge. So, silenci i soroll. Ritme, melodia i harmonia.

 2. Introducció històrica a la notació musical. Notació rítmica. Figures de nota i silenci. Lligadura   i punt. Compassos. Grafia de l'altura. Alteracions. Expressió musical.

 3. Intervals. Modalitat i Tonalitat. Escales diatòniques. Armadures. Tipus d'escales.


2. La música com mig educatiu d'expressió i percepció.


  1. Evolució de la veu. Respiració. Tècnica de la veu. Tipus de veus. El cant. La cançó.

  2. Classificació dels instruments. Organologia.

  3. Audicions. Períodes històrics i evolució de l'estil.

  4. Música i noves tecnologies.


BLOC: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL


   3. Fonamentació metodològica i didàctica.

   1. Mètode Orff.

   2. Mètode Dalcroze.

   3. Mètode Willems.

   4. Mètode Kodaly.

   5. Altres metodologies (Montessori, Gordon, Suzuki).

   4. Aportacions de l'expressió musical en l'Educació Infantil. 

   1. L'educació musical en l'Educació Infantil.

   5. L'expressió musical des del currículum d'Educació Infantil.

   1. L'expressió musical en el currículum de l'Educació Infantil.