MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 Es combinaran diferents mètodes didàctics, en funció de les característiques del grup (dimensions, heterogeneïtat, etc.) i l’adaptació del professorat al mateix:

- Classes magistrals participatives (modalitat formativa teòrics)
- Sessions de treball per grups (modalitats formativas teòrica i pràctica)
- Treballs d’investigació tutoritzats (modalitat formativa pràctica)