MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB02 - Conéixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6.

FB03 - Conéixer els fonaments d'atenció primerenca.

FB04 - Reconéixer i comprendre les capacitats cognitives i comunicatives característiques d'aquesta etapa (0-6 anys).

FB05 - Reconéixer i comprendre les característiques socioafectives i morals d'aquesta etapa (0-6 anys).

FBUJI26 - Aplicar el coneixement psicoevolutiu al disseny i planificació de situacions educatives en l'educació infantil.

FBUJI27 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula.

FBUJI28 - Conéixer les principals descripcions del desenvolupament humà de 0-6 anys.

FBUJI31 - Conéixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia evolutiva.

Resultats d'aprenentatge

R06.6 - Analitzar el context o entorn educatiu, definir un problema i formular les alternatives, estratègies i mitjans de solució.

R06.5 - Dissenyar nous recursos didàctics, tant de caràcter material com informàtic, per al desenvolupament de l'ensenyament i aprenentatge.

R06.4 - Analitzar els canvis evolutius que ocorren des del naixement fins als 6 anys.

R06.3 - Identificar i comprendre els diferents contextos i les múltiples influències que incideixen en el desenvolupament dels xiquets.

R06.2 - Desenvolupar esquemes conceptuals precisos sobre el desenvolupament psicològic en xiquets de 0 a 6 anys.

R06.1 - Aplicar els coneixements sobre el desenvolupament humà en la detecció de riscos evolutius.