MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Tipus de prova Ponderació

Observació/execució de tasques i pràctiques 50

Projectes                                                          50

                                                                        100

En qualsevol cas, caldrà treure un 5 sobre 10 en cada apartat per superar l'assignatura.

Els treballs i tasques es presentaran en la data oficial de l'examen.

Es considera "no presentat" quan l'estudiant no lliura els treballs i activitats dins de l'termini establert. El seu seguiment es realitza a través de l'apartat "tasques" de l'aula virtual. Les dues proves d'avaluació són recuperables en segona convocatòria.