MP1875 - Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per l'Aula de Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. El desenvolupament del currículum d’anglès per a primària: disseny de tasques i projectes (task-based pedagogy) des d’una perspectiva comunicativa multimodal i multilingüe. 
2. Criteris per a seleccionar, adaptar, explotar i/o crear recursos i materials en el marc d’un aprenentatge per projectes.
3. Ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant les TIC, amb especial esment als recursos educatius en obert.
4. Contes, cançons, cine, televisió, tècniques dramàtiques i altres materials literaris i audiovisuals com a recursos autèntics i eficaços per a ensenyar i aprendre llengua anglesa al’aula de primària.