MP1875 - Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per l'Aula de Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

10.2 Criteris de superació de l’assignatura

El sistema d’avaluació inclou tres tipus de proves:
a) Projectes (treball en grup): Projecte de recerca d’informació sobre el contingutteòric de l’assignatura i cerca, adaptació i creació d’un material didàctic a partird’una obra literària, multimèdia o audiovisual. Es computarà aquest apartat amb3 punts de la nota final (sobre 10).
b) Proves orals: Presentació oral o multimèdia de part dels treballs realitzats en grup com apart del desenvolupament de l’assignatura. 2 punts sobre 10.
c) Examen individual: Lliurament d’una reflexió global dels aprenentatges duts a terme al si del’assignatura. Aquesta reflexió constarà de tres apartats: D’una banda, un glossari de creació pròpia amb la tria i les definicions dels termes bàsics treballats al llarg del curs (1 punt sobre10); d’altra banda, la selecció justificada i raonada de nou evidències que mostren el treballindividual al si del grup i il·lustren el propi procés d’aprenentatge (1,5 punts sobre 10);finalment, la redacció d’una reflexió individual final al voltant del procés d’aprenentatge, laparticipació al treball grupal, l’assignatura i les aportacions rellevants (2,5 punts sobre 10).

Per tal de poder superar l’assignatura cal sumar un mínim de 5 punts entre totes les activitats. Les proves són totes recuperables en 2a convocatòria. Totes les proves s'hauran de realitzar en anglès. El nivell de correcció en l’ús de l’anglès emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites i/o en la redacció dela reflexió global final tindrà un impacte de fins a un 30% de la nota final de l’assignatura. 
Altres consideracions:
- L’estudiant pot superar l’assignatura en la segona convocatòria,independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primeraconvocatòria.
- En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totesles proves que no haja aprovat.
- La valoració de les activitats superades durant el semestre es conservarà duranttotes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
- L'assistència a les classes no és obligatòria, excepte en les sessions depresentacions orals grupals. Els membres del grup d'una persona que no pugaassistir habitualment a classe hauran de mostrar-hi conformitat, ja que estreballaran aspectes dels projectes en les sessions de pràctica.