MP1874 - Innovació Educativa i Creació Artística en Arts Visuals

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Criteris de superació


L'assignatura s'avaluarà segons els tipus de prova i percentatges que s'estableixen en l'apartat 10.1:

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers 70%

Projecte: 50% recuperable en segona convocatòria
Activitats d'aula: 20% no recuperable en segona convocatòria

Resolució d'exercicis i problemes 30%

Activitats de laboratori: 30% recuperable en segona convocatòria

A) Per a aprovar l'assignatura serà necessari obtindre almenys el 50% de la nota assignada a les activitats de laboratori i almenys el 50% de la nota assignada al projecte i activitats d'aula.
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.