MP1874 - Innovació Educativa i Creació Artística en Arts Visuals

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD31 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.

DDUJI36 - Contribuir a desenvolupar en els alumnes, l'elaboració de conceptes sobre la funció dels objectes a través de l'observació, la manipulació i l'experimentació amb ells.

DDUJI37 - Desenvolupar activitats i tasques, que permeten desenvolupar l'experiència artística.

DDUJI43 - Ser capaç de desplegar habilitats i recursos per a orientar i solucionar els problemes de tipus expressiu, estètic i creatiu que l'alumnat requerisca o puga plantejar.

OP03 - Promoure l'ús del dibuix i de la creació de figures com a instruments de l'aprenentatge i com a productes de l'esforç personal.

OP04 - Ser capaç de dissenyar activitats d'aprenentatge de noves formes d'expressió plàstica a partir de materials diversos amb la finalitat de potenciar la creativitat.

Resultats d'aprenentatge

R53.6 - Aplicar l'expressió plàstica en totes les seues modalitats com a mitjà de coneixement i creació per a aprehendre i reformular nous conceptes.

R53.5 - Integrar la investigació des de l'experiència a l'aula amb els referents més contemporanis en el camp de les arts visuals.

R53.4 - Emprar continguts de les arts visuals en el context educatiu i fomentar les possibilitats lúdiques d'aquests.

R53.3 - Utilitzar metodologies artístiques d'ensenyament en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

R53.2 - Investigar els recursos específics en arts visuals per a solucionar problemes de tipus expressiu, estètic i creatiu.

R53.1 - Ser capaç de desenvolupar experiències educatives que vehiculen el llenguatge visual, i fomentar l'expressió artística.