MP1873 - Innovació Educativa des de la Investigació-Acció

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics.

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes).

50%

Criteris de superació

En termes generals, per superar l'assignatura l'alumnat haurà d'expressar-se oralment i per escrit de manera correcta i ajustada. 

De manera específica, quant a les diferents proves d'avaluació:

1. Treball d'innovació (el.laboració/exposició de un treball) (fins a 5 punts. Nota de grup amb correcció individual per autoavaluació del grup): El treball haurà de tenir el format d'un article científic, d'un màxim de 6.000 paraules (incloent absolutament tots els apartats des del resum fins a la bibliografia), i seguirà per norma general les pautes de la Revista de Recerca i Avaluació Educativa (RELIEVE) 
(https://revistaseug.ugr.es/index.php/RELIEVE/about/submissions ) i quan sorgeixin dubtes se seguiran les pautes de publicació de l'APA (http://www.apastyle.org/).

2.1 Examen teòric: (fins a 2,5 punts. Nota individual) Preguntes breus d'identificació de conceptes teòrics.

2.2 Examen pràctic: (fins a 2,5 punts. Nota individual) Preguntes pràctiques.


a) Serà necessari aprovar (50% de la nota) cadascuna de les dos parts que conformen la totalitat de l'assignatura per considerar a l'alumne o a l'alumna com a "Apte". Totes són recuperables en segona convocatòria.


b) El fet de presentar-se a les parts 1 i 2  de l'assignatura serà fet suficient com per considerar a l'alumne o a l'alumna com presentat. Si, en canvi, no presenta cap pràctica, ni treball final, ni examen es podrà considerar que l'alumne o l'alumna no ha fet servir la convocatòria.