MP1873 - Innovació Educativa des de la Investigació-Acció

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB16 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge a l'aula.

FB17 - Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.

FB19 - Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

R52.3 - Dissenyar un projecte d'investigació acció, posar-lo en pràctica i avaluar-lo.

R52.2 - Elaborar un informe que documente el procés d'investigació-acció desenvolupat per l'alumnat.

R52.1 - Fonamentar de manera teoricopràctica el procés d'investigació-acció.