MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Curs 4 - Semestre 2

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

M25 - Expressió i Comunicació Corporal

O39 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Reconeixement

MI1027 - Recursos en Educació Física

MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Reconeixement

MP1027 - Recursos en Educació Física

MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Reconeixement