MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El treball en aquesta assignatura es portarà a terme mitjançant una participació activa de l'alumnat.

El contingut serà desenvolupat a través de treballs teoricopràctics que facilitaran la seua aplicació pràctica en condicions de realitat simulada.

El desenvolupament de la matèria serà dut a terme mitjançant una metodologia activa i participativa, amb un tractament significatiu i comprensiu dels diferents continguts i que incorpore l'anàlisi reflexiva i crític de l'alumnat sobre aquests.

A causa del contingut de l'assignatura, s'alternaran les classes de caràcter teòric i les de caràcter pràctic. Així mateix, s'alternaran, al llarg del desenvolupament del temari, exposicions teòriques i pràctiques càrrec del estudiantat. Sempre que el tema a tractar ho permeta, hi haurà un temps per al debat, l'intercanvi d'idees i la discussió.

Les classes teòriques i pràctiques es complementaran amb la realització i anàlisi de supòsits pràctics vinculats als diferents continguts (maneres d'avaluació, exercicis per a avaluar, exemples de programacions, propostes d'intervenció, aplicació de les competències bàsiques, …) i lectures específiques sobre els diferents temes.

El paper de l'alumnat en aquesta matèria passa a ser actiu, havent d'aportar als altres companys i companyes tant els seus treballs, propostes, etc. com les anàlisis i reflexions que li suggerisquen els continguts de la matèria i les aportacions de la resta la classe. Per a això, els treballs realitzats per cada grup seran analitzats per la resta de l'alumnat matriculat en l'assignatura de manera reflexiva.

El treball de cerca de documentació passa a ser un element clau en la iniciació als treballs de recerca en educació, per la qual cosa serà una de les accions a potenciar en part del desenvolupament de l'assignatura.