MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD35 - Conèixer els elements del currículum, la seua aplicació pràctica dins de l'ensenyament de l'Educació Física.

DDUJI04 - Emprar instruments d'avaluació dels sistemes corporals i motors i utilitzar i interpretar els resultats dins de l'assignatura d'Educació Física.

DDUJI07 - Ser capaç de conèixer, diferenciar i aplicar diferents mètodes i estils d'ensenyament, segons el context en el qual desenvolupe la seua labor professional, i d'acord amb el nivell dels alumnes, les característiques del contingut i la pròpia idiosincràsia del professorat.

DDUJI09 - Tindre capacitat de reflexió sobre el procés d'ensenyament/aprenentatge, els diferents tipus organitzatius i les diferents metodologies d'aplicació didàctica dins de les classes d'Educació Física.

OP05 - Aplicar coneixements bàsics sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) i la seua aplicació a un context informatiu actualitzat a fi de Conèixer els avanços de l'educació física i l'esport.

OP06 - Ser capaç de realitzar correctament una programació de l'assignatura d’Educació ísica en primària, en els diferents nivells de programació d'acord amb el currículum establit per la normativa vigent.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglés.

Resultats d'aprenentatge

R50.7 - Reflexionar entorn de les pràctiques d'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre l’estudiantat.

R50.6 - Recopilar i utilitzar diferents recursos relacionats amb la didàctica específica (propostes curriculars al llarg de l'etapa, situacions d'aprenentatge, metodologia i avaluació) de les diferents activitats de l'educació física escolar.

R50.5 - Analitzar les decisions interactives que el o la docent ha d'adoptar durant l'ensenyament tenint com a referència estudis d'intervenció docent.

R50.4 - Dissenyar situacions d'aprenentatge ajustades a unes finalitats educatives concretes en un context determinat i que possibiliten emetre un judici sobre el grau d'adquisició de les competències bàsiques.

R50.3 - Treballar en equip i individualment de manera eficient tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, i cercar els recursos i estratègies adequades per a cada situació.

R50.2 - Construir propostes de planificació curricular, des del respecte de les competències bàsiques de l'etapa, per a cadascun dels cicles i nivells de concreció curricular (llarg, mitjà i curt termini) i utilitzar-hi un dels models o estratègies plantejades.

R50.1 - Seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació d’acord al moment de la mateixa (inicial, de procés i final) i la intencionalitat que persegueix (avaluació de l'estudiantat, procés o docent).