MP1871 - Didàctica de la Competència Comunicativa en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

El sistema d’avaluació inclou tres proves:

a)Projectes: Elaboració escrita d’una programació per treballar la competència comunicativa a primària (treball en grup). Es computarà aquest apartat amb 3 punts de la nota final (sobre 10).

b) Proves orals: Presentació oral a classe d'una activitat de la programació per treballar la competència comunicativa a primària (treball en grup). 2 punts sobre 10.

c)Examen individual: Constarà de diverses preguntes de tipus test (2,5 punts sobre 10) i almenys una pregunta oberta (2,5 punts sobre 10). 

Per tal de poder superar l’assignatura cal sumar un mínim de 5 punts entre totes les activitats.

Les proves són totes recuperables en 2a convocatòria.

Totes les proves s'hauran de realitzar en anglès. El nivell de correcció en l’ús de l’anglès emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites i/o en la redacció de l’examen final tindrà un impacte de fins a un 30% de la nota final de l’assignatura.

Altres consideracions:

  • L’estudiant pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria
  • En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.
  • La valoració de les activitats superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
  • L'assistència a les classes no és obligatòria, excepte en les sessions de presentacions orals grupals. Els membres del grup d'una persona que no puga assistir habitualment a classe hauran de mostrar-hi conformitat, ja que es treballaran aspectes del projecte en les sessions de pràctica.