MP1871 - Didàctica de la Competència Comunicativa en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD20 - Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.

DD28 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i sociocultural de la llengua anglesa.

DDUJI10 - Conèixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als diferents contextos comunicatius.

DDUJI19 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural a l'aula.

DDUJI30 - Conèixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació a l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.

DDUJI31 - Planificar el que serà ensenyat i avaluat, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

R43.7 - Elaborar i presentar propostes didàctiques originals que promoguen el desenvolupament de les competències pragmàtiques i interculturals de l'alumnat de primària mitjançant projectes d’e-twinning.

R43.6 - Identificar, analitzar i qüestionar com els llibres de text i altres materials a l'ús d’anglès per a primària presenten i representen els aspectes pragmàtics i els valors culturals (Big C- and little c- culture) lligats a l'adquisició de la llengua anglesa en les seues diferents varietats

R43.5 - Revisar i replantejar activitats centrades en l'ensenyament de la gramàtica de la llengua anglesa en els llibres de text i altres materials a l'ús, des d'una perspectiva funcional i discursiva (focus on form) i adaptada al nivell de desenvolupament motor, cognitiu i socioafectiu dels i les escolars en el període de 6 a 12 anys.

R43.4 - Definir els principis teoricopràctics d'un enfocament comunicatiu en l'ensenyament aprenentatge llengua anglesa, que transcendeix el concepte de mètode en la línia plantejada per Kumaravadivelu, i valorar els seus efectes a l'aula d’anglès per a primària.

R43.3 - Usar i ensenyar a usar la llengua anglesa amb atenció a les necessitats comunicatives específiques i a la seua adequació als diferents contextos comunicatius dins i fora de l'aula de llengua anglesa per a primària

R43.2 - Autoavaluar el seu propi nivell de competència comunicativa en anglès més enllà dels aspectes purament lingüístics lligats a l'ensenyament tradicional d'aquesta llengua estrangera com a objecte d'aprenentatge (p. e. fonètica, gramàtica o vocabulari), i formular propostes de millora.

R43.1 - Comparar i contrastar els diferents models de competència comunicativa per a reconèixer els components que la formen des de la proposta de Hymes (1967) a l'actualitat.