MP1870 - Activitat Física i Salut en Educació Primària

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes).

50%

Resolució d'exercicis i problemes.

30%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics.

20%

Criteris de superació

Per a la superació de l'assignatura es recomana a l'alumnat realitzar un seguiment habitual de les activitats plantejades, de manera que puga anar treballant els 3 apartats que conformen l'avaluació. Cadascun d'aquests apartats tindrà un valor relatiu respecte a la qualificació final i podrà estar compost per diferents sub-apartats en funció de les característiques de l'alumnat i del desenvolupament de l'assignatura.

1. Examen = 50% de la qualificació final i recuperable en 2a convocatòria.

2. Resolució d'exercicis i problemes = 30% de la qualificació final i recuperable en 2a convocatòria.

3. Presentacions = 20% de la qualificació final i no recuperable.


Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en l'apartat 1 una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5, i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10. En cas de no superar l'apartat 1, la qualificació final serà la d'aquest apartat ponderat en una escala de 0 a 10 punts. L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació 1 obtindrà la qualificació de "no presentat".

En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, l'alumnat podrà recuperar els apartats 1 i 2, conservant la qualificació obtinguda en l'apartat 3 classificat com "no recuperable".