MP1869 - L'Aprenentatge de la Música en Educació Primària

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

6. Temari

BLOC 1. DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL

1. Metodologies actives

2. Estratègies educatives des de la formació musical

3. La composició a l'aula de primària

4. L'expressió corporal: el cos com a instrument d'aprenentatge transversal des de la música.

BLOC 2. MÚSICA I EMOCIONS

5. El cervell i la música en educació primària

6. Emocions i músiques

7. Projectes musicals per a la inclusió educativa.

8. Les cançons com a eina interdisciplinar


*Atenent la importància dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), el temari es vertebra dirigint-se a la conscienciació dels mateixos, a través del treball per projectes, com una eina més d'aprenentatge.