MP1869 - L'Aprenentatge de la Música en Educació Primària

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

8. Metodologia didàctica

 

Mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal de l'professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

· Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment. Se sol utilitzar com a complement a la lliçó magistral.

· Aprenentatge basat en problemes i en projectes (ABP). Mètode d'ensenyament-aprenentatge on el punt de partida és un problema que, dissenyat pel professorat, l'estudiantat ha de resoldre, per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

· Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, generar hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar i, de vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

· Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització de la feina a l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i de el dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en la qual s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins el currículum.