MP1869 - L'Aprenentatge de la Música en Educació Primària

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis 50
Resolució d'exercicis i problemes 50
Cal aprovar les dues parts (carpetes d'aprenentatge i/o portafolis i resolució d'exercicis i problemes) per fer la mitjana de la nota.

Es considerarà presentat aquella persona que, almenys superi el 50% de les proves assenyalades a l'apartat 10.1


Recuperable a 2a convocatòria de les proves d'avaluació.