MP1869 - L'Aprenentatge de la Música en Educació Primària

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD30 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de la música.

DD32 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals dins i fora de l'escola.

DDUJI24 - Conèixer els fonaments musicals del currículum d'Educació Primària

DDUJI49 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals.

Resultats d'aprenentatge

R42.4 - Planificar i desenvolupar unitats i projectes didàctics per a les diferents etapes educatives i de manera seqüenciada i/o relacionada entre aquestes.

R42.3 - Conèixer i analitzar els fonaments musicals del currículum i la seua aplicabilitat a l'aula de primària.

R42.2 - Donar resposta per mitjà del disseny i l'acció didàctica als aprenentatges actius i participatius en educació musical en els diferents nivells d'educació primària.

R42.1 - Estudiar els conceptes, continguts, programes i formes metodològiques i d'aproximació a la música en educació primària.