MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia s'adequa a les característiques de l'alumnat i opta per un sistema coherent amb els seus coneixements artístics i que s’ajuste als seus models de creació i recerca artística, s'aprofiten aquests coneixements i models d'indagació. Es durà a terme a partir d'una experimentació individual, relacionada amb les competències generals i específiques. Des d'un enfocament postmodern de l'educació es treballa de manera col·laborativa en contextos d'aprenentatge per a l'educació artística i les arts visuals. Es fomenta l'aplicació d'estratègies d'indagació característiques de diverses especialitats de les arts visuals a temes i problemes educatius; es dissenyen materials formatius i educatius (en suports virtuals i analògics) relacionats amb les arts visuals. Les activitats i treballs a realitzar al llarg de l'assignatura abastaran aspectes de documentació, estudi, recerca, experimentació i reflexió crítica. L'organització estarà basada en la interacció constant entre teoria i pràctica, debats, seminaris i recerques inherents a l'especialitat a realitzar dins i fora de l'aula amb tot el grup o amb grups reduïts. El desenvolupament de les activitats requereix a l'alumnat la dedicació de treball no presencial, d'acord amb l'envergadura del projecte a realitzar i segons s'acorde amb el professorat de l'assignatura. Igualment en les hores dedicades a aquesta activitat podrà considerar-se la dedicació de les sessions oportunes per a l'exposició i debat dels projectes.