MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes.

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques.

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis.

20%

Resolució d'exercicis i problemes.

10%

Procés d'autoavaluació i avaluació entre estudiantat.

10%

Presentacions orals i pòsters.

10%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà segons els tipus de prova i percentatges que s'estableixen en l'apartat 10.1:

Resolució d'exercicis i problemes (10%)

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers (20%)

Observació/execució de tasques i practiques (20%)

Presentacions orals i pòsters (10%)

Procés d'autoavaluació i avaluació entre estudiants (10%)

Projectes (30%)

Les proves d'avaluació seran recuperables en segona convocatòria. La valoració de les activitats superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.

Es donarà la consideració de "Presentat" a l'estudiantat que hagi presentat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.