MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD21 - Conèixer els criteris de qualitat (lingüístics, temàtics i artístics) per a la selecció, l'ús i el gaudi de les obres literàries infantils.

DDUJI36 - Contribuir a desenvolupar en els alumnes, l'elaboració de conceptes sobre la funció dels objectes a través de l'observació, la manipulació i l'experimentació amb ells.

DDUJI37 - Desenvolupar activitats i tasques, que permeten desenvolupar l'experiència artística.

DDUJI38 - Desenvolupar les capacitats necessàries per a la planificació de les tasques educatives en l'Àrea de l'Educació Artística.

DDUJI39 - Facilitar la representació a través dels llenguatges plàstics i visuals.

DDUJI40 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius del seu alumnat amb l'experiència artística.

DDUJI41 - Promoure la producció autònoma i la comunicació a través de la creació d'estructures espontànies i de la cerca de relacions simbòliques.

DDUJI42 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.

DDUJI43 - Ser capaç de desplegar habilitats i recursos per a orientar i solucionar els problemes de tipus expressiu, estètic i creatiu que l'alumnat requerisca o puga plantejar.

DDUJI45 - Utilitzar les arts plàstiques i visuals com a font i nucli integrador d'experiències transversals.

Resultats d'aprenentatge

R34.10 - Identificar en altres disciplines les relacions amb l'educació artística i relacionar conceptes relatius a l'ensenyament-aprenentatge.

R34.09 - Saber analitzar les propostes metodològiques plantejades en l'assignatura i ser capaç de contrastar opinions raonades i intercanviar punts de vista amb els companys i companyes de classe referents als temes tractats a l'aula.

R34.08 - Interpretar el llenguatge plàstic i visual amb finalitats expressives i/o comunicatius de manera autònoma, creativa i flexible.

R34.07 - Combinar conceptes i tècniques triant segons un criteri estètic i les qualitats plàstiques i expressives, aplicades a produccions pròpies.

R34.06 - Desenvolupar activitats artístiques apreciant els beneficis de les aportacions individuals en un projecte col·lectiu.

R34.05 - Aplicar la metodologia adequada a diverses situacions adaptant-se a les circumstàncies de la situació d'aprenentatge i al context.

R34.04 - Dissenyar possibilitats didàctiques relacionant les visites als museus i exposicions amb les arts visuals.

R34.03 - Saber explicar els conceptes de l'educació artística en el context educatiu.

R34.02 - Conèixer i aplicar les capacitats perceptives i sensorials com a font de coneixement.

R34.01 - Resoldre problemes educativoartístics amb finalitats didàctiques que relacionen els continguts de l'assignatura.