MP1866 - Iniciació Esportiva en Educació Primària

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

A) L'alumnat haurà de superar per separat totes les proves amb una puntuació mínima de 5 sobre 10 punts per a superar l'assignatura.

B) L'alumnat haurà de concórrer a totes les proves reflectides en el sistema d'avaluació per a considerar-se presentat a una convocatòria.
C) Serà obligatòria l'assistència com a mínim a un 80% en les activitats d'observació/execució de tasques i pràctiques, realitzades en l'horari d'ensenyaments pràctics de l'assignatura. Aquesta activitat serà recuperable en la 2a convocatòria. En aquesta 2a convocatòria, l'estudiantat presentarà un treball escrit que tindrà com a base els continguts de les sessions pràctiques realitzades en l'assignatura.
D) Totes les proves indicades en el sistema d'avaluació seran recuperables en la 2a convocatòria.