MP1866 - Iniciació Esportiva en Educació Primària

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD34 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació física

DD36 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola

DDUJI02 - Conéixer i distingir els diferents instruments d'avaluació i utilitzar-los com a element de dinamització i millora de la seua pràctica docent.

DDUJI03 - Donar respostes a la diversitat en les pràctiques d'Educació Física

OP05 - Aplicar coneixements bàsics sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) i la seua aplicació a un context informatiu actualitzat a fi de conéixer els avanços de l'educació física i l'esport

OP07 - Conéixer els fonaments bàsics de la iniciació esportiva escolar, les diferents capacitats físiques i l'estructura dels jocs motors, la seua aplicació escolar i la seua relació amb les altres parts de l'educació Física

OP08 - Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la iniciació esportiva

Resultats d'aprenentatge

R39.7 - Conéixer i saber diferenciar la naturalesa dels continguts de la iniciació esportiva i el seu nivell d'adequació per a la seua planificació i desenvolupament dins i fora de l'escola

R39.6 - Utilitzar les NTIC per a observar i analitzar els moviments esportius

R39.5 - Respondre a la diversitat potenciant el coneixement dels esports adaptats

R39.4 - Comparar i valorar les teories actuals sobre l'aprenentatge esportiu, dissenyant instruments d'avaluació de les dificultats d'ensenyament i aprenentatge de les activitats i tasques motrius en els seus diferents nivells de referència: perceptiu, decisional i efector

R39.3 - Elaborar propostes de planificació d'iniciació esportiva i dels jocs motors

R39.2 - Aplicar els fonaments propis de la iniciació esportiva per a la millora de l'acció motriu

R39.1 - Conéixer i valorar amb criteri la importància dels esports en la societat actual i la seua canalització cap a una influència educativa en l'edat escolar