MP1865 - Agrupacions Instrumentals

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

En aquesta matèria tots els temes estan en contacte i són cíclics, per tant, no es pot entendre la matèria en blocs temàtics tancats i finits. Els continguts no són independents, tenen una relació directa i no es poden entendre els uns sense els altres. Per això, la seqüència de continguts no és lineal, sinó acumulativa. No podem parlar de temes acabats, perquè els continguts que s'estudien són la base d'altres continguts, i constitueixen una visió global de l'assignatura. Tampoc el repertori serà fix. És responsabilitat de l'alumnat contribuir en l'elecció del repertori i dissenyar-lo i adaptar-lo, juntament amb el professorat, per a poder interpretar segons el nivell de cadascun. En termes generals, podem parlar de cinc blocs de continguts:

1. L'educació musical en el segle XXI. Propostes innovadores en educació musical. El valor de l'expressió i la creativitat, l'exploració i la difusió del material sonor. Instruments musicals i objectes sonors. Noves grafies musicals. El rol del professor de música.

2. Aprenentatge basat en projectes en l'educació artística i musical. Repertori: gèneres, estils, cultures, art sonor, música en la naturalesa. Interpretació i creativitat.

3. La música com a projecte socioeducatiu. Aprenentatge-servei. Música i educació per a la convivència.

4. Creació grupal. Aprenentatge cooperatiu en l'educació musical. Diversitat a l'aula de música. Tutoria entre iguals.

5. Les TIC a l'aula de música. Escoltar, interpretar, crear, gravar, modificar. Recursos i materials en Internet.