MP1865 - Agrupacions Instrumentals

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD30 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de la música

DD32 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals dins i fora de l'escola.

DDUJI48 - Conéixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal

DDUJI49 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals

FB16 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge a l'aula

FB17 - Conéixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.

FBUJI17 - Ser capaç de dissenyar activitats i entorns d'aprenentatge en educació primària per a formar persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives.

P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

R37.11 - Reflexionar de manera crítica sobre el propi aprenentatge de manera autònoma i responsable

R37.10 - Elaborar un projecte artisticomusical de manera grupal que afavorisca la participació dels membres de la comunitat educativa i de l'entorn social

R37.09 - Fomentar la convivència en l'aula i fora d'ella i contribuir a la resolució pacífica de conflictes

R37.08 - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat

R37.07 - Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu

R37.06 - Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per a innovar i millorar la labor docent

R37.05 - Adaptar i compondre peces musicals amb instruments musicals melòdics i harmònics

R37.04 - Improvisar i crear amb instruments i objectes sonors i amb recursos de la tímbrica electrònica

R37.03 - Construir instruments musicals amb materials quotidians

R37.02 - Experimentar amb els instruments musicals i objectes sonors

R37.01 - Despertar la sensibilitat, l'interés i el gaudi en la interpretació d'obres musicals