MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà segons els tipus de prova i percentatges que s'estableixen en l'apartat 10.1:

Elaboració i/o exposició de treballs (10%)

Resolució d'exercicis i problemes (10%)

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers (20%)

Observació/execució de tasques i practiques (20%)

Presentacions orals i pòsters (10%)

Projectes (30%)

Les proves d'avaluació seran recuperables en segona convocatòria. La valoració de les activitats superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.

Es donarà la consideració de "Presentat" a l'estudiantat que hagi presentat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.