MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD31 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d’utilitzar-se en els processos d’ensenyament/aprenentatge de l’educació plàstica i visual.

DD33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l’aprenentatge plàstic en l’educació primària.

DDUJI33 - Comprendre i valorar l’experiència que les arts visuals aporten a la totalitat del procés educatiu i la seua importància en la formació integral de l’ésser humà.

DDUJI34 - Conèixer les característiques generals del llenguatge visual i els aspectes fonamentals de la seua sintaxi i semàntica

DDUJI35 - Conèixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-lo i valorar-lo.

DDUJI38 - Desenvolupar les capacitats necessàries per a la planificació de les tasques educatives en l’Àrea de l’Educació Artística.

DDUJI40 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l’experiència artística.

DDUJI42 - Promoure processos d’empatia i desenvolupar la sensibilitat i la capacitat de comprensió envers l’expressió plàstica i visual aliena.

DDUJI44 - Ser capaç de realitzar un estudi crític dels mitjans de comunicació (cine, TV, vídeo, publicitat, llenguatges interactius i multimèdia), des d’una òptica eminentment visual i amb perspectiva ètica.

DDUJI45 - Utilitzar les arts plàstiques i visuals com a font i nucli integrador d’experiències transversals.

Resultats d'aprenentatge

R26.10 - Distingir coneixements d'altres disciplines respecte a l'educació artística i assimilar els relatius a l'ensenyament-aprenentatge de manera interdisciplinària

R26.09 - Analitzar diferents obres d'art, estudiar els aspectes didàctics que transmeten, conéixer la importància de la seua projecció social i ser capaç de gaudir de les visites a museus i exposicions

R26.08 - Preparar activitats d'educació artística i visual amb finalitats didàctiques relacionant els continguts teòrics de l'assignatura

R26.07 - Relacionar la metodologia en diverses situacions d'aprenentatge adaptant-se al context

R26.06 - Ser capaç de contrastar opinions raonades i intercanviar punts de vista amb els companys de classe referents als temes tractats a l'aula

R26.05 - Ser capaç de comprendre i analitzar els dibuixos dels xiquets de 6 a 12 anys

R26.04 - Utilitzar el llenguatge plàstic amb finalitats expressives i/o comunicatives de manera autònoma, creativa i flexible

R26.03 - Utilitzar materials i tècniques artístiques assimilant les seues qualitats plàstiques i expressives aplicades a la producció pròpia

R26.02 - Saber aplicar els conceptes de l'educació artística en el context educatiu

R26.01 - Involucrar-se en la realització d'activitats artístiques col·laborant en petits i grans grups, apreciant les possibilitats de les aportacions individuals i el treball cooperatiu