MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

1.    Per què aprendre anglès hui?

1.1.     De l’anglès com a llengua estrangera (EFL) a l’anglès com a lingua franca (ELF)

1. 2.    “Glocalització” i anglès: Algunes implicacions pedagògiques

2.    Contextos, condicions i factors que faciliten l’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa

2.1.     El mètode natural: avantatges i inconvenients

2.2.     La motivació ajuda?

2.3.     El factor edat. L’anglès, com abans, millor?

 3.    Fonaments cognitius, lingüístics i comunicatius per aprendre anglès com a llengua addicional (EAL)

3.1.        Tipus de bilingüisme: de l’edat o el nivell de llengua a la freqüència d’ús i la funció com a criteris classificadors

3.2.        Les nocions de repertori lingüístic i “multicompetència” per a una educació plurilingüe amb l’anglès

 4.    Introducció al Tractament Integrat de Llengua i Contingut (TILC) per a l’aula de Primària

4.1.     Cap a una definició pràctica del TILC: tipus de programa (soft versus hard CLIL programmes)

4.2.     Les 4 Ces del TILC: Contingut, Comunicació, Cognició i Cultura/Comunitat

4.3.     L’avaluació en el TILC: el sistema PUMI

4.4.     Principis claus per a un TILC de qualitat