MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent emprada és variada. Es combinen les classes teòriques presencials amb el debat actiu i les activitats pràctiques a realitzar en l’aula. També es fomenta el treball autònom de l’estudiantat a través de lectures i/o de la consulta de material de qualsevol format, com per exemple, vídeos en línia o conferències penjades en l’Aula Virtual. L’elaboració de treballs, tant individuals com en grups, serà una part integrant de la metodologia amb un pes important en l’avaluació de l’assignatura (50% de la nota final).

A més, és molt recomanable l’assistència a seminaris, conferències, xarrades o tallers, organitzats des del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura, des de la Comissió de Titulació, des del Departament d'Educació i Didàctiques Específiques o des del Departament d'Estudis Anglesos de l’UJI, sempre que el professorat de l’assignatura ho considere oportú i rellevant per a la formació de l’estudiantat matriculat.