MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L’avaluació és un reflex de la metodologia emprada i pren com a referència les competències que cal assolir en la matèria. El sistema d’avaluació és únic i inclou tres tipus de proves:

1) Un treball individual en format vídeo mp4 que serà avaluat amb una nota màxima de fins a 2 punts sobre 10. És una prova recuperable en segona convocatòria, amb data límit de lliurament coincident amb la del test final.

2) Un projecte realitzat en grups que s'avaluarà amb una nota comuna màxima de fins a 3 punts sobre 10. No s'admetran projectes realitzats de manera individual. L'alumnat que a l'inici del curs no s'integre en cap equip ni participe després activament per a portar a terme la tasca encomanada s'entendrà que renuncia a ser avaluat d’aquesta prova que equival fins a 3 punts sobre 10, és a dir, al 30% de la nota final de l'assignatura, i no es recuperable en segona convocatòria.

3) Un examen amb una nota màxima de fins a 5 punts sobre 10 que inclou:

3.1. un test final avaluat amb una nota màxima de fins a 4 punts sobre 10, a realitzar en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. És una prova escrita recuperable en la segona convocatòria oficial de l’assignatura, també en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

3.2. resolució d’exercicis i problemes a realitzar durant les sessions pràctiques de l’assignatura, a les quals l’alumnat ha d’assistir obligatòriament. Aquesta prova equival fins a un màxim d’1 punt sobre 10, és a dir, al 10% de la nota final de l’assignatura, i no és recuperable en segona convocatòria.

Totes les proves d’avaluació detallades més amunt s’hauran de realitzar en anglés i hauran de ser originals, és a dir, fruit del treball i de l’esforç de l’estudiantat matriculat en l’assignatura, en comptes del resultat d’un simple exercici de retallar i enganxar de treballs publicats o inèdits d’altres persones. Plagiar els treballs escrits o les exposicions orals en format vídeo és un delicte acadèmic molt greu, equivalent a copiar en el test final. Consegüentment, la detecció de treballs que resulten del plagi tant de fonts publicades com dels treballs d’altres companys i companyes se sancionarà, no només amb un suspens en la prova d’avaluació de què es tracte, sinó amb un suspens de tota l’assignatura amb una nota final de zero punts.

Per a poder superar l’assignatura no cal aprovar cadascuna de les seues proves d'avaluació per separat, sempre que s'arribe a la nota mínima de 5 punts sobre 10. Una qualificació de 4,9 punts no es considerarà aprovat. 

D’acord amb la normativa d’avaluació de l’UJI (aprovada pel Consell de Govern el 13 de març de 2017), es donarà la consideració de “presentat/presentada” a la convocatòria corresponent bé quan l’estudiantat haja realitzat el test final o bé quan haja presentat altres proves d’avaluació amb un valor no inferior al 60% de la nota final.