MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI19 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural a l'aula

DDUJI23 - Conéixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte

DDUJI29 - Conéixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa

DDUJI30 - Conéixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació a l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.

DDUJI31 - Planificar el que serà ensenyat i avaluat, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 6-12 anys

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglés.

Resultats d'aprenentatge

R23.7 - Presentar una proposta didàctica original per a l'ensenyament de continguts no lingüístics a través de l'anglés, ateses les característiques motrius, cognitives i socioafectives de l'estudiantat de 6 a 12 anys

R23.6 - Definir els principis teòrics i metodològics de l'aprenentatge integrat de llengües i continguts en relació amb altres corrents didàctics en l'ensenyament de llengua anglesa

R23.5 - Explicar els factors individuals que intervenen en l'adquisició d'una llengua estrangera en educació primària segons els contextos i condicions d'aprenentatge dins i fora de l'aula

R23.4 - Comparar i contrastar articles de premsa i divulgació científica o pseudocientífica amb resultats d'investigacions actuals sobre les principals teories de l'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte

R23.3 - Identificar i qüestionar els principals mites, judicis de valor i conceptes erronis relacionats amb l'aprenentatge de primeres llengües i addicionals en la mateixa història lingüística i la dels companys i companyes

R23.2 - Valorar propostes didàctiques en llengua anglesa que promoguen una educació en i per a la diversitat lingüística i cultural, allunyant-se d'enfocaments monolingües i elitistes

R23.1 - Distingir les característiques d'ensenyament-aprenentatge o de primeres llengües i llengües estrangeres o addicionals a partir d'enfocaments psicolingüístics, neurolingüístics, sociolingüístics i socioculturals en l'etapa de 6 a 12 anys