MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Com que l’objectiu bàsic d’aquesta assignatura és conèixer les diferents necessitats educatives especials més comunes en les aules, la metodologia que s’emprarà a classe és diversa:

- Pel que fa a la part teòrica, es procurarà que l’alumnat assolisca sobretot continguts de tipus conceptual, com ara: conceptualització i definició dels diferents trastorns, possibles classificacions, criteris de diagnòstic, maneres d’intervenció, etc. Per tant, s’emprarà una metodologia principalment expositiva pel professorat mitjançant diferents recursos: exposició oral, ús de transparències, visionat de vídeos, realització d'activitats d'aula (p.e. jocs de rol), etc.

- Pel que fa als seminaris, l'estudiantat ha de participar activament en la conceptualització, detecció, avaluació i disseny de propostes d’intervenció per als casos plantejats, i poden actuar-hi com a transmissors dels continguts als mateixos companys i companyes mitjançant exposicions en classe.

- Pel que fa a la part pràctica de l'assignatura, l’alumnat ha de realitzar una sèrie d'activitats i exercicis sobre cada tema per a assolir, sobretot, continguts procedimentals avaluació de dificultats/trastorns mitjançant bateries i proves proposades pel professor o la professora, resolució de casos (a partir d’informes o situacions reals), treballs de recerca i ampliació d'informació (consulta de recursos com la Biblioteca, Internet, etc.), creació o adaptació de metodologies d’intervenció per a una situació concreta, etc.

Aquests treballs (tant teòrics com pràctics) poden ser tant individuals com grupals, i realitzar-se en horari presencial o bé fora de l'aula.