MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Atesa l'orientació teoricopràctica de l'assignatura, l'avaluació es dividirà en:

a) Avaluació dels coneixements teòrics (50%) per mitjá d´una prova objetiva.
b) Avaluació dels coneixements pràctics (50%) mitjançant l'elaboració i exposició de treballs individuals o grupals. 

Per a donar per superada l'assignatura, és necessari:

- Que la nota de la prova objetiva siga igual o superior a 5.
- Que la nota de la part pràctica siga igual o superior a 5.

Aclariments:

1. En cas de suspendre una de les parts de l'assignatura:

- En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura (si es té la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant o estudianta realitzarà una prova objetiva per recuperar els coneixements teòrics. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria (segona per ordre temporal), i no per a la resta de convocatòries.
- En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura (si es té la part teòrica aprovada), es conservarà la nota de la teoria per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant o estudianta ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura fent de nou els treballs que el professorat crega convenient. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria (segona per ordre temporal), i no per a la resta de convocatòries.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d´ortografia.


2. Condició de no presentat:

Un estudiant o estudianta constarà com a no presentat en la nota final de l'assignatura (és a dir, de la convocatòria corresponent) si no realitza la prova objetiva. 
Haver entregat part dels treballs de la part pràctica, no implica constar com a presentat. Un o una estudiant que haja entregat part dels treballs i no es presente a a la prova objetiva, constarà com a no presentat.