MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB03 - Identificar i conèixer les dificultats d'aprenentatge en el raonament logicomatemàtic.

FB04 - Tractar les dificultats detectades en l'aprenentatge.

FB06 - Conèixer programes i elaborar materials per a la resolució de situacions educatives que afecten alumnat amb dificultats d'aprenentatge, diferents capacitats i/o distints ritmes d'aprenentatge.

FB12 - Abordar i resoldre problemes de disciplina.

FB25 - Identificar i conèixer les dificultats d'aprenentatge en la lectura i l'escriptura.

FBUJI24 - Reconèixer i identificar de forma conceptual les dificultats d'aprenentatge.

Resultats d'aprenentatge

R14.6 - Conèixer els problemes d'autoregulació cognitiva, les seues diferents manifestacions i graus de severitat, aprofundint en el TDAH com a manifestació més severa.

R14.5 - Donar resposta als diferents problemes d'aprenentatge en educació primària.

R14.4 - Desenvolupar criteris, acords amb plantejaments inclusius, vàlids per a donar resposta a les dificultats d'aprenentatge en aquesta etapa.

R14.3 - Conèixer les diferents dificultats d'aprenentatge en sentit ampli i els models de resposta que poden trobar en les aules d'educació primària.

R14.2 - Valorar la importància de la família i l'escola en l'evolució i millora dels problemes d'aprenentatge en educació primària.

R14.1 - Saber detectar les dificultats d'aprenentatge que poden aparèixer en aquesta etapa i coneguen diferents formes d'avaluació d'aquestes.