MP1859 - Pràcticum III (Menció Anglés)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

1. Aspectes contextuals i anàlisi metodològica

2. La pràctica reflexiva

3. La programació: plantejament d'objectius, continguts i competències; la temporalització; activitats; recursos didàctics i metodologia; l'avaluació; anàlisi i valoració; la innovació en l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès.

4. Los procesos comunicativos e interactivos con las familias y el entorno socio-educativo desde una perspectiva multilingüe e intercultural.

5. Bibliografia i altres recursos

6. Aspectes formals de la memòria