MP1858 - Pràcticum III (Menció Educació Física)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Informe del mestre o mestra supervisor.

50%

Memòries i informes de pràctiques.

40%

Participació en seminaris i/o tutories.

10%

Criteris de superació

Els criteris de superació de l'assignatura estan marcats per la guia docent de l'assignatura MP1856 (Pràcticum III) i el document de pràctiques que la desenvolupa. 

La qualificació serà: 50% informe del/la mestre/a supervisor/a i 50% memòries i informes de pràctiques i participació en seminaris i/o tutories.