MP1857 - Pràcticum III (Menció Música)

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

360 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 66
Hores presencials Hores no presencials

Competències

P01 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

P02 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.

P04 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglés.

P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.

P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'alumnat de 6-12 anys.

PM1 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula de música i de la gestió d'aquesta.

PM2 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries pròpies de l’educació musical.

PM3 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula de música i del centre.

PM4 - Conèixer la diversitat de recursos didàctics de la música, tant d'aula, com a externs, per a l'ensenyament/aprenentatge dels continguts d'aquesta matèria i els criteris per a decidir com i quan utilitzar-los i adaptar-los a la diversitat d'alumnat i situacions.

PM5 - Ser sensible a l'interès dels i de les alumnes i ser capaç d'utilitzar els recursos adequats per a motivar-los en l'aprenentatge musical i fomentar en l'alumnat una actitud favorable cap a la música.

PM6 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de les activitats musicals.

Resultats d'aprenentatge

R31.10 - Planificar i elaborar una memòria de pràctiques on recollir tot l'aprenentatge desenvolupat durant les pràctiques i reflexionar sobre el treball exercit i el propi aprenentatge.

R31.09 - Ser capaç de coordinar-se i treballar en equip.

R31.08 - Intervindre i gestionar l'aula ateses les particularitats de l'aula de música de l'etapa de primària

R31.07 - Planificar i desenvolupar unitats didàctiques/projectes adaptats per a tots els i les alumnes que treballen de manera innovadora i transversal els continguts en l'aula de música.

R31.06 - Conèixer i reflexionar sobre les metodologies i situacions d'ensenyament-aprenentatge de l'aula de música.

R31.05 - Analitzar els processos comunicatius i interactius amb les famílies i l'entorn socioeducatiu.

R31.04 - Analitzar el funcionament i l'organització del centre educatiu en el qual es desenvolupen les pràctiques.

R31.03 - Elaborar i avaluar propostes concretes d'innovació en l'ensenyament aprenentatge de la música.

R31.02 - Buscar, seleccionar críticament i dissenyar recursos didàctics que afavorisquen l'aprenentatge de la música.

R31.01 - Conèixer i identificar els plans, projectes i experiències innovadores sobre educació musical que es duen a terme al centre.