MP1856 - Pràcticum III (Educació Primària)

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

360 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 66
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió d'aquesta.

P01 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

P02 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.

P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.

P04 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglés.

P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.

P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'alumnat de 6-12 anys.

P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

R29.11 - Planificar i elaborar una memòria de pràctiques on es recull tot l'aprenentatge desenvolupat durant les pràctiques i es reflexione sobre el treball exercit i el mateix aprenentatge.

R29.10 - Analitzar el funcionament i l'organització del centre educatiu en el qual es desenvolupen les pràctiques.

R29.09 - Ser capaç de coordinar-se i treballar en equip.

R29.08 - Elaborar i avaluar propostes concretes d'innovació.

R29.07 - Conèixer i reflexionar sobre les metodologies i situacions d'ensenyament-aprenentatge de l'aula.

R29.06 - Analitzar els processos comunicatius i interactius amb les famílies i l'entorn socioeducatiu.

R29.05 - Participar en reunions de coordinació, tutories, claustres, activitats complementàries, etc.

R29.04 - Cercar, seleccionar críticament i dissenyar recursos didàctics que afavorisquen l'aprenentatge.

R29.03 - Intervenir i gestionar l'aula considerant les particularitats de l'aula de l'etapa de primària.

R29.02 - Planificar i desenvolupar unitats didàctiques/projectes adaptats per a tot l'alumnat ue treballen de manera innovadora i transversal els continguts.

R29.01 - Conèixer i identificar els plans, projectes i experiències innovadores que es duen a terme en el centre.