MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

El temari recull els principals blocs de continguts de l'assignatura, que es desenvoluparan a través d'activitats, individuals i en grup, en les quals s'integraran els coneixements, les habilitats i les actituds que constitueixen les competències a adquirir en l'assignatura. En cap cas ha d'entendre's que el present temari representa una seqüència de continguts cronològicament ordenada.

Bloc 1: Introducció a les tecnologies, llenguatges i mitjans educatius

1.1 Tecnologies, llenguatges i eines multimèdia.
1.1. Tecnologies, llenguatges i eines multimèdia.1.2 Tecnologies de la comunicació: xarxes socials i educació.
1.3 Tecnologies emergents: videojocs, transmèdia, realitat virtual/augmentada, etc.
1.4 Pensament computacional: joc unplugged, programació i robòtica.

Bloc 2: Disseny, producció i avaluació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge amb les noves tecnologies
2.1 La competència digital en el currículum.
2.2 Anàlisi i avaluació de bones pràctiques educatives amb TIC.
2.3 El procés de disseny d'activitats didàctiques.
2.4 Selecció, organització i integració de recursos tecnològics en l'aula i el centre.

Bloc 3: La competència digital docent i el desenvolupament professional.

3.1 L'educació en la societat de la informació.
3.2 La competència digital docent.
3.3 Entorns personals d'aprenentatge (PLE).
3.4 Recursos educatius oberts (OER)

Els continguts i activitats de l'assignatura seguiran, des d'una visió crítica i reflexiva, les recomanacions del European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu), nivell B2.