MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les estratègies didàctiques que s'utilitzaran en l'assignatura inclouen:

- Lliçó magistral.
- Resolució d'exercicis i problemes.
- Aprenentatge per projectes.
- Aprenentatge cooperatiu.
- Aprenentatge a través de l'aula virtual.
- Aprenentatge basat en problemes (ABP).
- Portafolio o carpeta d'aprenentatge.